Provozní řád

 

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVACÍCH MÍST VE MĚSTĚ JIRKOV

 

 

Parkovacím řádem se musí řídit každý uživatel placeného parkovacího místa, již ve výše uvedených lokalitách, zabezpečeného sloupky a sklopnými zábranami.

1.       ONZA a.s. je na základě mandátní smlouvy s městem Jirkov oprávněným správcem placených parkovacích míst ve městě Jirkov. Je oprávněná pronajímat placená parkovací místa občanům.

2.       Nájemní částka pro každé parkovací místo je určena platným ceníkem ONZA a.s.

3.       Placená parkovací místa jsou určena pro osoby, které mají v uvedené lokalitě trvalé bydliště. 

4.       Pro každou bytovou jednotku v dané ulici může být přiděleno max. 1 parkovací místo, ke kterému budou přiděleny max. dvě parkovací karty pro dvě vozidla. Parkovací místo bude přiděleno uživatelům pro vozidla, která splňují všechna tři dále uvedená kritéria: 1. rozměry vozidla nepřesáhnou rozměry parkovacího místa, 2. vozidla jsou vedena v kategorii vozidel M1 a za 3. vozidla mají max. 7 míst k sezení. Pro ověření slouží předložení technického průkazu dotčeného vozidla. Současné parkovací karty budou při jejich prodloužení posuzovány podle těchto kritérií

5.       Jestliže je kapacita placených stání na parkovišti naplněna a hlásí se další zájemci o nájem parkovacích míst, dostaví se tito osobně na ONZA a.s. a bude s nimi proveden záznam o rezervaci parkovacích míst v požadované lokalitě vč. kontaktu na zájemce. Při uvolnění parkovacího místa v této lokalitě bude toto místo nabízeno postupně zájemcům dle pořadníku. Při odmítnutí prvním zájemcem bude osloven druhý, atd.... Pokud je žadatel držitelem průkazu ZTP, bude mu parkovací místo přiděleno přednostně. Toto ustanovení neplatí, pokud je kapacita parkovacích míst naplněna.

6.       Pokud se nájemník parkovacího místa odstěhuje, jeho povinností je oznámit toto na ONZA a.s. Nájemník nemá právo převádět své parkovací místo na nového bytového nájemníka. V případě úmrtí nájemníka parkovacího místa, je možno převést parkovací místo na manželku/manžela (družku/druha), kteří s ním žili ve společné domácnosti.

7.       Placené parkovací místo se předplácí platbou pololetní nebo roční a to v hotovosti nebo převodem na účet (viz stránky Onza a.s.).

8.       Na základě předplacení parkovacího místa uživatelem, obdrží tento parkovací kartu s dobou platnosti. Parkovací karta musí být při parkování uložena na viditelném místě ve vozidle.

Nebude-li parkovací karta na viditelném místě ve vozidle, nebo bude-li na parkovacím místě parkovat vozidlo bez parkovací karty, nebo nebude-li souhlasit SPZ vozidla s SPZ na parkovací kartě, bude vozidlo odtaženo, nebo bude považováno jako porušení provozního řádu. Nájemce bere na vědomí, že budou prováděny kontroly karet a SPZ. Při 2x opakovaném porušení provozního řádu, může být nájemci parkovací místo odebráno.

9.       Uživatel je povinen si zamykat své parkovací místo a tím zabránit vjezdu jiného vozidla. Firma ONZA a.s. je oprávněna provádět kontroly karet, zaparkovaných vozidel.

10.   Uživatel je povinen si při změně SPZ vozidla vyžádat novou parkovací kartu na výdejním místě u správce parkovacích míst, ONZA  a.s., Zaječická 382, Jirkov 431 11(Správa hřbitova a parkovacích míst)

11.   Nájemník parkovacího místa se zavazuje snášet omezení v užívání parkovacího místa v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování parkovacího místa, uvolnit místo v době blokového čištění. Termíny oprav, údržby a blokového čištění jsou uvedeny na stránkách Krušnohorských služeb a.s., případně vyznačeny dočasným dopravním značením.

12.   Uživatel parkovacího místa se zavazuje udržovat své parkovací místo celoročně, zabezpečit si vlastními silami výjezd u svého parkovacího místa, parkovací zábranu a uzamykací systém, zejména jeho čistotu a promazání! Uživatel parkovacího místa zodpovídá za funkčnost zamykání.

13.   Uživatel parkovacího místa se zavazuje respektovat přísný zákaz provádění oprav vozidel na parkovišti.

14.   ONZA a.s. neručí za poškození nebo odcizení vozidla, které parkuje na placeném státní.

15.   Uživatel parkovacího místa nesmí vozidlem najíždět na sklopnou parkovací zábranu. ONZA a.s. neručí za poškození vozidla a jeho částí vzniklé najetím na sklopnou parkovací zábranu či sloupek.

16.   ONZA a.s. neručí za znemožnění vjezdu nebo výjezdu z parkovacích míst parkujícími vozidly, které tímto porušují vyhlášku o provoze na pozemních komunikacích.

17.   Veškeré nové informace budou vystaveny na internetových stránkách www.onzajirkov.cz a budou k dispozici v zákaznickém centru ONZA a.s.

18.   Pokud uživatel opakovaně hrubě poruší pravidla tohoto provozního řádu, provozovatel má právo nevydat parkovací kartu na další období. Tím uživatel pozbývá nárok na parkovací místo.

19.   Nájemce není oprávněn dále parkovací místo pronajímat.

20.   Ve vlastním zájmu nahlaste vždy nové telefonní číslo.

21.   Výpovědní lhůta na parkovací místo je 1 měsíc.

 

Nájemník:

Jméno a příjmení:                                                                       Parkovací místo:

 

V Jirkově dne:

 

____________________________                                                            ________________________

              Podpis nájemníka                                                                                  Onza a.s.

Provozní řád pro ulici U Stadionu ulice SNP, Mládežnická

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVACÍCH MÍST VE MĚSTĚ JIRKOV
Parkovacím řádem se musí řídit každý uživatel placeného parkovacího místa, již ve výše uvedených
lokalitách, zabezpečeného sloupky a sklopnými zábranami.
1. ONZA a.s. je na základě mandátní smlouvy s městem Jirkov oprávněným správcem placených
parkovacích míst ve městě Jirkov. Je oprávněná pronajímat placená parkovací místa občanům.
2. Nájemní částka pro každé parkovací místo je určena platným ceníkem ONZA a.s.
3. Placená parkovací místa jsou určena pro osoby, které mají v uvedené lokalitě trvalé bydliště,
které doloží žadatel nájemní smlouvou k užívání konkrétní bytové jednotky nebo list
vlastnictví ke konkrétní bytové jednotce a OP s vyznačeným trvalým bydlištěm.
4. Pro bytovou jednotku v dané parkovací zóně může být přiděleno max. 1 parkovací místo.
Parkovací místo bude přiděleno uživatelům pro vozidla, která dle předloženého velkého
technického průkazu splňují tato kritéria:
· pouze pro vozidla kategorie M1,
· vozidlo se svými rozměry musí vejít do vyznačených parkovacích míst (především se
jedná o délku vozidla, která je max. 5m)
· vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku (dále jen TP),
· musí na něj být uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozem vozidla (toto lze ověřit na veřejně přístupných webových stránkách České
kanceláři pojistitelů
https://www.ckp.cz/ )
· provozovatelem vozidla je fyzická osoba s trvalým pobytem na adrese dotčené
parkovací zóny, nebo právnická osoba či fyzická osoba podnikající, která užívá vozidlo
za účelem podnikání a má v dotčené parkovací zóně sídlo nebo provozovnu
· pokud se bude jednat o služební vozidlo, které může být využíváno i k soukromým
účelům a které je zároveň jediným vozidlem v rodině, lze vydat kartu i na takovéto
vozidlo, avšak pouze na základě písemného potvrzení zaměstnavatele, že vozidlo lze
užívat k soukromým účelům
· žadatel o vydání karty nemá u města žádný dluh TJ. k žádosti doloží potvrzení
finančního odboru o bezdlužnosti
· pro jednu rodinu bytovou jednotku či právnickou osobu bude vydána pouze jedna
karta
· karta bude mít platnost maximálně jeden rok, ale platnost karty nesmí přesáhnout
platnost STK uvedenou ve velkém TP
5. Jestliže je kapacita placených stání na parkovišti naplněna a hlásí se další zájemci o nájem
parkovacích míst, dostaví se tito osobně na ONZA a.s. a bude s nimi proveden záznam o
rezervaci parkovacích míst v požadované lokalitě vč. kontaktu na zájemce. Při uvolnění
parkovacího místa v této lokalitě bude toto místo nabízeno postupně zájemcům dle pořadníku.
Při odmítnutí prvním zájemcem bude osloven druhý, atd.... Pokud je žadatel držitelem průkazu
ZTP, bude mu parkovací místo přiděleno přednostně. Toto ustanovení neplatí, pokud je
kapacita parkovacích míst naplněna.
6. Pokud se nájemník parkovacího místa odstěhuje, jeho povinností je oznámit toto na ONZA
a.s. Nájemník nemá právo převádět své parkovací místo na nového bytového nájemníka.
7. Placené parkovací místo se předplácí platbou pololetní nebo roční a to v hotovosti nebo
převodem na účet (viz stránky Onza a.s.).
8. Na základě předplacení parkovacího místa uživatelem, obdrží tento parkovací kartu s dobou
platnosti. Parkovací karta musí být při parkování uložena na viditelném místě ve vozidle.
Nebude-li parkovací karta na viditelném místě ve vozidle, nebo bude-li na parkovacím místě
parkovat vozidlo bez parkovací karty, nebo nebude-li souhlasit SPZ vozidla s SPZ na
parkovací kartě, bude vozidlo odtaženo, nebo bude považováno jako porušení provozního
řádu. Nájemce bere na vědomí, že budou prováděny kontroly karet a SPZ. Při 2x opakovaném
porušení provozního řádu, může být nájemci parkovací místo odebráno.
9. Uživatel je povinen si zamykat své parkovací místo a tím zabránit vjezdu jiného vozidla,
pokud je parkovací místo osazeno parkovací zábranou. Firma ONZA a.s. je oprávněna provádět
kontroly karet, zaparkovaných vozidel.
10. Uživatel je povinen si při změně SPZ vozidla vyžádat novou parkovací kartu na výdejním
místě u správce parkovacích míst, ONZA a.s., Zaječická 382, Jirkov 431 11(Správa hřbitova a
parkovacích míst)
11. Nájemník parkovacího místa se zavazuje snášet omezení v užívání parkovacího místa
v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování parkovacího místa, uvolnit místo v době
blokového čištění. Termíny oprav, údržby a blokového čištění jsou uvedeny na stránkách
Krušnohorských služeb a.s., případně vyznačeny dočasným dopravním značením.
12. Uživatel parkovacího místa se zavazuje udržovat své parkovací místo celoročně, zabezpečit si
vlastními silami výjezd u svého parkovacího místa, parkovací zábranu a uzamykací systém,
zejména jeho čistotu a promazání! Uživatel parkovacího místa zodpovídá za funkčnost
zamykání, pokud je parkovací místo osazeno parkovací zábranou
13. Uživatel parkovacího místa se zavazuje respektovat přísný zákaz provádění oprav vozidel na
parkovišti.
14. ONZA a.s. neručí za poškození nebo odcizení vozidla, které parkuje na placeném státní.
15. Uživatel parkovacího místa nesmí vozidlem najíždět na sklopnou parkovací zábranu. ONZA
a.s. neručí za poškození vozidla a jeho částí vzniklé najetím na sklopnou parkovací zábranu či
sloupek, pokud je parkovací místo osazeno parkovací zábranou.
16. ONZA a.s. neručí za znemožnění vjezdu nebo výjezdu z parkovacích míst parkujícími vozidly,
které tímto porušují vyhlášku o provoze na pozemních komunikacích.
17. Veškeré nové informace budou vystaveny na internetových stránkách www.onzajirkov.cz a
budou k dispozici v zákaznickém centru ONZA a.s.
18. Pokud uživatel opakovaně hrubě poruší pravidla tohoto provozního řádu, provozovatel má
právo nevydat parkovací kartu na další období. Tím uživatel pozbývá nárok na parkovací
místo.
19. Nájemce není oprávněn dále parkovací místo pronajímat.
20. Ve vlastním zájmu nahlaste vždy nové telefonní číslo.
21. Výpovědní lhůta na parkovací místo je 1 měsíc.

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - onzajirkov.cz